We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us

Mój koszyk
0.00
Regulamin

REGULAMIN

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów poprzez stronę internetową www.fitnessnatura.pl
Sprzedającym jest MAREK BIEŻUŃSKI FITNES NATURA POLSKA, której właścicielem jest Marek Bieżuński. Siedziba firmy mieści się pod adresem: 14-100 Ostróda, Międzylesie, ul. Sosnowa 6. Firma jest wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej NIP: 7411370133 , REGON: 510469802.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
Pod numerem telefonu:  +48 500 300 733 , Oraz stronę internetową.
Korzystając z adresu poczty elektronicznej fitnessnaturapolska@gmail.com

 

Definicje

 1. Regulamin –  W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin  o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Sprzedawca – firma FITNESS NATURA POLSKA SPD “ADRÓB”, której właścicielem jest Marek Bieżuński. Siedziba firmy : 14-100 Ostróda, Międzylesie, ul. Sosnowa 6. Firma jest wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej NIP: 7412116655 , REGON: 280613435.
 3. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
 4. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów były nie dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub droga mailową.
 5. Towar – produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, których dotyczy Umowa Sprzedaży, przy czym Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną.
 6. Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą elektroniczną).
 7. Strona internetowa – Strona Internetowa www.fitnessnatura.pl za pośrednictwem której Klient składa, a Sprzedawca przyjmuje Zamówienie dotyczące Towaru oferowanego w Sklepie Internetowym.
 8. Sklep internetowy – Sklep Internetowy jest prowadzony przez Sprzedawcę.
 9. Konto Internetowe – Baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień w Sklepie Internetowym.

 

Informacje ogólne

 

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Regulamin Sklepu Internetowego FITNESS NATURA ,  określa zasady prowadzenia transakcji Kupna-Sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym.

 

Warunki składania zamówień

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedającego przez Stronę Internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
 2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.
 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 4. W przypadku gdy podane dane są niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 5. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie droga elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawienia i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r.
 6. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie        danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W przypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 7. Klient może składać zamówienia i dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym pod warunkiem uprzedniego zaakceptowania Regulaminu Sklepu i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie Zamówienia.
 9. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu.
 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji “za pobraniem”.

 

Warunki sprzedaży i dostawy

 1. Umowa sprzedaży w Sklepie Internetowym zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia na podany przez niego adres mailowy.
 2. Dostawa produktów do Klienta realizowana jest w cenie obowiązującej na dzień złożenia zamówienia uwidocznionej przy zdjęciu lub opisie zamawianego produktu. Wszystkie ceny produktów są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 3. Zamówienia złożone przez Klientów nie przestrzegających Regulaminu nie będą realizowane.
 4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się  zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w zakładkę “Wysyłka i Płatności”.
 5. W razie wystąpienia braku zamówionego albo chwilowej niedostępności Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego przed realizacją Zamówienia, w celu zaproponowania alternatywnego produktu lub anulowania zamówienia. W przypadku, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innej formie (w szczególności na zamianę Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie), Zamówienie zostanie anulowane lub jeśli Klient wyrazi zgodę, pomniejszone o brakujący Towar.
 6. W razie płatności dokonywanej przez Zamawiającego z góry, nadpłata dokonana za towar będzie zwrócona przez Sprzedawcę w drodze przelewu bankowego na konto Zamawiającego, a ewentualna niedopłata powinna zostać uregulowana przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia, zgodnie z informacją uzyskaną od Sprzedawcy.
 7. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego Towarów w siedzibie Sprzedającego.
 8. Koszt przesyłki zależy od wybranej formy płatności oraz wartości zamawianych produktów i jest podawany na stronie internetowej w formularzu Zamówienia. Przesyłki doręczane są zgodnie z Regulaminem firmy kurierskiej i Poczty Polskiej.
 9. Klient zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę ceny wraz z kosztami dostawy Towaru.
 10. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamówienia realizowane są w ciągu 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia Zamówienia i zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego (w przypadku wyboru zapłaty przelewem bankowym na konto). Z wyłączeniem dnia jakim jest piątek.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z Zamawiającym przed nadaniem przesyłki w celu potwierdzenia zamówienia.

 

Płatności

 1. W momencie akceptacji zamówienia na Stronie Internetowej Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za dokonane zakupy, to jest:
  a) przy odbiorze gotówką – Zapłata należności następuje przy odbiorze zamówienia w polskich złotych.
  b) on-line – Zapłata należności następuje poprzez przelew na konto bankowe Sprzedawcy.
 2. Na każdy sprzedany towar istnieje możliwość wystawienia  imiennego dowód zakupu (faktura VAT).
 3. Koszty dostarczania towaru są zależne od wartości i wagi zamówienia i są podane na Stronie Internetowej Sklepu przy składaniu zamówienia. Zamówienia powyżej 300 zł brutto są dostarczane na koszt Sprzedawcy.

 

Odbiór towaru

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku ewentualnej wysyłki poza granice kraju dostawy ustalane są indywidualnie drogą mailową bądź telefonicznie.
 2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia  nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

Reklamacje i zwroty

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (po nowelizacji Ustawy). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym  i  liczy się  od  dnia  wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy.
 4. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Jeżeli dokumentem sprzedaży był paragon fiskalny należy go bezwzględnie dołączyć do zwracanego towaru. Jeżeli dokumentem sprzedaży była faktura VAT, nie należy odsyłać oryginału faktury. Po przyjęciu zwrotu zostanie wysłana faktura korygująca.
 5. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych do niego za pobraniem.
 6. Pieniądze zwracane są przelewem na wskazany rachunek bankowy w terminie 14 dni roboczych od momentu przyjęcia zwrotu.

 

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Sklep Internetowy ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia Klientom usług na najwyższym poziomie, co obejmuje m.in. informowanie Klientów o oferowanych przez Sprzedawcę Towarach. Zbierane są informacje o Klientach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te, z wyjątkiem Sklepu internetowego , nie są udostępniane osobom trzecim i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec Klientów, obejmujących m.in. dostarczanie zamówionych towarów, rozliczanie transakcji, a także wykorzystywane są na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych na rzecz Klientów.
 2. Adresy IP użytkowników są wykorzystywane w celach statystycznych. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Klientów Sklepu Internetowego.
 3. Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane w celu nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania listów elektronicznych, co do których uprzednio wyrazili zgodę na ich otrzymywanie.

 

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 r. Nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2002 r. Nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.).gh
 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43 poz. 296 ze zm.).
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta. 

 

 

Fitness Natura Polska

SPD “ADRÓB

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Obraz
 • SKU
 • Rating
 • Cena
 • Stan
 • Availability
 • Dodaj do koszyka
 • Opis
 • Content
 • Weight
 • Wymiary
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Porównaj
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping